مطرح شدن ایران به عنوان قدرت محوری در قدرت های منطقه ای

مطرح شدن ایران به عنوان قدرت محوری در قدرت های منطقه ای

توافق باعث خواهد شد تا اعتراف بین المللی به برنامه هسته ای ایران شکل گیرد و جایگاه این کشور به عنوان یک قدرت محوری در قدرت های منطقه ای «Balance of Power» مطرح شود.» ...

ادامه مطلب ...