اعتراض استان فارسی ها به طرح پزشک خانواده

اعتراض استان فارسی ها به طرح پزشک خانواده

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پرشکی با اشاره به این که پایلوت این طرح در شهرها فعلا در دو استان مازندران و فارس است، خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهیم این طرح بهتر اجرا شود به هماهنگی بیشتر بین...

ادامه مطلب ...